Publieke Sector

Het begeleiden van overheden vraagt een toegespitste expertise op het gebied van bewustzijn voor de organisatorische en politieke gevoeligheden. De Rijksoverheid is primair verantwoordelijk voor het bepalen van (landelijk) beleid t.a.v. volksgezondheid, huisvesting, sociale zaken, werkgelegenheid, veiligheid, defensie, sport etc. De de-centrale overheden geven ‘dicht op de burger’ uitvoering aan het beleid, evenetueel aangevuld met lokale verantwoordelijkheden.

De Nederlandse gemeenten krijgen stap voor stap belangrijke uitvoeringsactiviteiten, gebaseerd op de landelijke beleidsterreinen, toebedeeld. De gelijktijdige reductie van financiële middelen maakt het, mede door soms beperkte overgangsmogelijkheden van aanwezige kennis en ervaring, voor gemeenten een ware worsteling. De voordelen van een gedegen IT-infrastructuur wordt duidelijk ingezien. De inzet van moderne middelen vormt echter tegelijkertijd ook voor uitdagingen. Het creëren van een uniforme IT-omgeving vormt binnen overheden voor vaak terechte punten van aandacht. Het combineren van bestaande en nieuwe technologieën, werken met een hybride omgegeving en standaardiseren vraagt om een heldere visie en gedegen (tijdelijke) expertise. Wijziging in het politiek speelveld dient serieus te worden genomen.

Hoe dichter bij de burger, hoe intensiever het contact is met de burger. Innovatie in het afhandelen van eenvoudige processen nemen een ware vlucht door toepassing van moderne technologische oplossingen in automatisering. Overheidsorganisaties komen regelmatig in een organisatorisch vacuüm terecht dankzij de uitdrukkelijke wensen van burgers enerzijds, en nieuwe technologische mogelijkheden anderzijds. De behoefte aan tijdelijke specialistische kennis en ervaring met dergelijke complexe trajecten is groot. De snelheid waarmee organisatorische en operationele efficiëntie bereikt moet worden is veelal hoog.

De ontwikkelingen in het geheel genomen, maakt dat overheidsorganisaties in de komende jaren zorgvuldig gaan kijken naar de informatievoorziening in een bredere context dan slechts automatiseren van processen. De vraag naar expertise beperkt zich niet meer tot tijdelijke IT-expertise. Ook vraagstellingen over de omgang met persoonlijke data (Digital Privacy), de gevolgen van publieke bereikbaarheid van technologische ontwikkelingen voor burgers (Apps) en ontsluiting van informatiestromen tussen overheden (Big Data), laat de vraag naar Informatie Professionals bij overheidsorganisaties stijgen. Akerhill ondersteunt met haar expertise overheden om te innoveren vanuit het perspectief het voorzien in informatiebehoefte!